2) کمک هاي بصري: کمک هاي بصري ابزارهاي سودمندي هستند که مي توانند به بدنه گفت و گو پيوند داده شوند. اما هيچ گاه نبايد از خاطر برد که مهم ترين موضوع بصري خود ارائه کننده است. حين طراحي کمک هاي بصري بايد در نظر داشت که بين جزوه و کمک هاي بصري تفاوت هايي وجود دارد. تمام اطلاعات جزئي بايد وارد جزوه ها بشوند و نه ابزارهاي بصري. در واقع ابزارهاي بصري را هرگز نبايد با جزئيات اضافه شلوغ کرد. همچنين بايد اطمينان حاصل کرد که فونت هاي مورد استفاده خوانا باشد، هيچ نيازي به نقوش فانتزي و شيک نيست. هر چند که "يک تصوير ﮔﻮﻳﺎﺗﺮاز کلمه است" اما در انتخاب تصاوير بايد نهايت دقت را به خرج داد تا همه مرتبط به موضوع ارائه باشند. يک عنصر تصويري نبايد بيانگر بيش از يک يا دو مفهوم باشد و تعداد بولت هاي هر صفحه اسلايد بايد بين سه تا پنج باشد. خلاصه اينکه اسلايد ها بايد "ساده و ساخت يافته" طراحي شوند.

© M.Khorasani Consulting