1) ساختار: اين يکي ازمهمترين بخشهاي هر ارائه اي است. ابتدا بايد هدف ارائه به خوبي مشخص شود. اين هدف بايد  در يک يا دو جمله خلاصه شود، بر کاغذ نوشته شده و تمرين شود به نحوي که به صورت خود به خود در بيايد. براي تعيين هدف يک ارائه، ارائه کننده بايد به اين بيانديشد که به چه چيزي مي خواهد دست پيدا کند؟ (آيا منقصد دارم، مخاطب خود را آگاه کنم؟ ترغيب کنم؟ آموزش دهم؟ سرگرم کنم؟) ارائه کننده همچنين بايد قبل از سخنراني مخاطبان خود را به خوبي بررسي کند. بيان هدف يک ارائه بخش اصلي مقدمه آن را تشکيل مي دهد. ساختار يک ارائه بايد در بردارنده الف) مقدمه، ب) بخش اصلي، و ج) جمع
بندي باشد
.

بايد جمله هاي مختلفي را در بخش اصلي ارائه وارد کرد تا اطلاعات به شکلي ملايم و هموار جريان يابند و مخاطب فرايند ارائه را به خوبي دنبال کند. به عنوان مثال، براي معرفي موضوع ("مايلم با ... سخن خود را آغاز کنم")، سپس، برايتيب موضوعات ( "ابتدا به ... مي پردازيم، سپس ... آن گاه ...") و سپس تکرار موضوع ("تا کنون ما به .... پرداختيم")، چرخش در موضوع بحث ("حال اجازه دهيد توجه خود را به ... معطوف کنيم")، آوردن توضيحات بيشتر ("معنايش اين است که ...") و غيره. در طول سمينارهاي ما، به هر شرکت کننده ياري مي شود تا اهداف خود را به شکل موثري تدوين کند و همچنين کمک مي کنيم جملات مناسبي به فراخور موقعيت وارد گفت و گوي خود کند. مشتريان ما از طريق تمرينات عملي و بررسي ويدئوي اين تمرينات اين فنون آموزش داده شده را آن قدر تمرين مي کنند تا وارد ضمير ناخودآگاهشان شده و در وقت مقتضي به صورت خود به خود آن ها را به کار ببرند.

© M.Khorasani Consulting