4) تماس، چرخش، گفت و گو: در ابتدا تکنيک "نمايش، چرخش و گفت و گو" به وسيله 3M
براي سخنراني به کمک پوستر
طراحي شد. با اين حال مي شود همين مفهوم را براي کار با ساير ابزارهاي بصري کمکي ارائه نيز
به کار برد. اين مفهوم براي ارائه کننده فرصتي فراهم مي کند تا در مورد آنچه سخن رانده فکر کند.

 

 لازمه اين تکنيک اين است که تمام تغييرات در تصاوير (محتواي بصري) در سکوت صورت گيرد. راه درست به کار گرفتن اين تکنيک اين است که تنها وقتي که به مخاطبان مي نگريد سخن بگوييد. آنگاه وقتي که بايد تصاوير را عوض کنيد در سکوت چنين کنيد و اگر بايد در موردش در ادامه توضيحي دهيد در سکوت به تصوير نگاه کند گويا در حال خواندن آن است. اين زمان فکر کردن ارائه کننده است.آن گاه بايد به سمت مخاطبان برگردد، تماس چشمي برقرار کند و سخن را از سر بگيرد. اگر به شکل حرفه اي اجرا شود، اين شيوه در کنفرانس ها، سخنراني ها و سمينار هاي حرفه اي بسيار تاثير گذار خواهد بود. ما اين تکنيک را به همه موکلان خود آموزش مي دهيم و در ارائه هاي تمريني رفتارشان را مشاهده مي کنيم. از طريق تحليل ويدئوهاي اين تمرين ها و بازخورد هاي سازنده مان، موکلانمان شانس اين را مي يابند که اين تکنيک را به شکلي موثر در سخنراني هاي خود به کار گيرند.

© M.Khorasani Consulting