3) تماس چشمي: برقراري تماس چشمي با مخاطب در طول ارائه يا سخنراني، صرف نظر از تجربه ارائه کننده يا سخنران، يکي از چالشي ترين امور براي وي است. بايد در نظر داشت که عوامل مختلف رواني مي توانند به شيوه اي که ارائه کننده تماس چشمي را برقرار ميکند تاثير بگذارند. احساس ناامني باعث مي شود سخنران چهره خجالتي و گريزان به خود بگيرد که اين مي تواند به راحتي موجب سوتفاهم شده و مخاطبان حاظر در جلسه آن را به کمبود دانش وي تعبير کنند. مشکل ديگري که گاهي در حين ارائه پيش مي آيد آن است که ارائه کننده نگاه خود را صرفا به يک مخاطب که موضع خصمانه اي دارد محدود کند تا
بالاخره وي را قانع کند.

 

چنين مشکلي اغلب ناخودآگاه و گاه خودآگاهانه رخ مي دهد و موجب سو تعبير مي شود. ما به مشتريان خود تکنيک ها و تاکتيک هاي مختلفي آموزش ميدهيم تا از بروز اين مشکل جلوگيري کند. برقراري ارتباط چشمي به معناي برانداز کردن مخاطب آن هم با تکرار زياد نيست. ارائه کننده بايد تماس هاي چشمي گوناگوني از زواياي مختلف و در زمان هاي متفاوت برقرار سازد. توجه داشته باشيد که در ابتداي سخنان خود بايد چهره دوستانه اي به خود بگيريد و تماس چشمي برقرار سازيد تا دست پاچه نشويد. اگر شخص مشکل سازي در ميان مخاطبان شما حاظر است، صبر کنيد که خوب وارد بحث اصلي شده و به اصطلاح گرم شويد و آن وقت به سمت وي نگاه کنيد. موقعي که اعتماد به نفس داريد به آن ها مستقيما بنگيريد. براي کمک به بلند کردن صدايتان مي توانيد شخصي را از انتها انتخاب برگزيده و براي شروع به او چند کلمه اي بگوييد. برقراري تماس چشمي هرچند بايد همراه با اعتماد به نفس باشد ولي نبايد با خيره شدن اشتباه گرفته شود. اگر براي مدتي طولاني به يک مخاطب خيره شويد باعث مي شود که وي احساس ناراحتي کند. بايد در نظر داشت که برقراي تماس چشمي باعث برانگيختگي فيزيولوژيکي و افزايش فعاليت هاي قسمت جلويي مغز مخاطب شده که به نوبه خود در صورت دوستانه و مطمئن بودن آن باعث تحريک حس همدردي وي مي گردد. در غير اين صورت نگاه خيره ارائه کننده نتيجه اي جز احساس نا امني و ناراحتي مخاطب در پي نخواهد داشت. هنگام برقراري تماس چشمي با يک مخاطب خجالتي به عقب خم شويد يا نيم قدم به سمت عقب گام برداريد تا احساس تهديد شدن به وي دست ندهد. در عين حال براي برقراري ارتباط چشمي با يک مخاطب با اعتماد به نفس کمي به جلو خم شويد تا وي احساس کند در جريان ارائه حضور فعالي دارد. نکته ديگري که در برقراري تماس چشمي بايد در نظر داشته باشيد اين است که حتما متناوبا تمرکزتان را از يک چشم مخاطب به چشم ديگرش کنيد و هرگز به بين دو چشم او نگاه نکنيد. علت اين توصيه ما اين است که وقتي تعداد حضار کم باشد آن ها اين موضوع را به سرعت متوجه مي شوند و آن را عدم اطمينان ارائه کننده تلقي مي کنند. نکته مهم ديگر در برقراري تماس چشمي اين است که شما بايد نگاه مستقيم خود را با نگاه به جوانب وي قطع کنيد نه پايين وي.

تکنيک هاي زيادي براي علاقه مند نگه داشتن مخاطب خود پيش رو دارد. براي نمونه، مي توانيد براي نشان دادن احساس شگفتي تان ابروهاي خود را بالا ببريد، يا با گشاد کردن چشمانتان که گويي از سوي کودک است مخاطبان را تشويق به مشارکت کنيد، چپ چپ نگاه کنيد تا به جديت موضوع ارائه تاکيد کرده باشيد يا با بالا بردن ابرويتان آن را به شکل کمان در بياوريد تا مخالفت خود را نشان دهيد.

© M.Khorasani Consulting