6) تکرار، احترام و پاسخ دهي: اگر يکي از حضار با نظر شما مخالف باشد يا شما با وي اختلاف نظر داريد، حتما ابتدا از تاييد استفاده کنيد. تاييد نه تنها نشانه احترام به مخاطبتان است بلکه صرف نظر از ميزان اختلاف نظر، فضاي خصمانه را از بين مي برد. با کمک عباراتي چون "حتما. من فکر مي کنم شما به نکته مهمي اشاره کرديد"، نشان مي دهيد که شما به مخاطبتان اهميت مي دهيد، به نظرش احترام مي گذاريد و اختلاف نظر را به عنوان شکلي از مشارکت مي پذيريد. اما اين به معناي اين نيست که شما که به عنوان ارائه کننده مسئول روال ارائه هستيد کنترل اين جريان را از دست دهيد. 

 يکي از مفيدترين تکنيک ها در چنين شرايطي "تکرار ، احترام و پاسخ دهي" است که سه مرحله زير را دارد:

  • تکرار: اگر يکي از حضار به عنوان نمونه بگويد "من فکر نمي کنم اين شيوه در شرکت ما کارآيي داشته باشد" هرگز وارد جر و بحث با وي نشويد. در عوض آنچه گفت را تکرار کنيد "شما فکر مي کنيد که شرکتتان از اين روش استفاده نکند" تا مخاطبانتان متوجه شوند که شما حرفشان را شنيده و براي نظرشان ارزش قائليد. اين گام حتي پرسشگر ستيزه جو را نيز آرام مي کند.
  • احترام: اصلا نبايد بلافاصله به دفاع از عقيده خود بپردازيد، همچنين نبايد پرسشگر را در موضع دفاعي قرار دهيد. بلکه پس از تاييد استدلالش به او بفهمانيد که طرز فکرش را نابخردانه نمي دانيد و به آن احترام مي گذاريد "من مخاطبان ديگري داشتم که آن ها نيز همين مخالفت را با نظرم داشتند و نمي توانستند با آن کنار بياييند". اين گام احترام گذاشتن است و هدف آن ايجاد حس مورد احترام بودن در مخاطب است اما از طرفي به شما هم فرصت مي دهيد که به استدلال متقابل بيانديشيد.
  • پاسخ دهي: پاسخ شما بايد به روشني نمايانگر عقيده و موضع شما باشد. اما نبايد به شکلي تهاجمي و تند ادا شود. مي توان گفت "اما لطفا توجه داشته باشيد که بسياري از همين افراد بعدا به من گفتند که اين روش را در شرکتشان آزمودند و نتيجه هم موفقيت آميز بود". با تاييد استدلال پرسشگر به اطلاع وي مي رسانيد که مي دانيد که او چه مي گويد و از طرفي فرصتي براي ارائه دليل خود مي يابيد. آنچه از اين شيوه به دست مي آيد بسيار بيشتر از يک موضع تهاجمي و توهين آميز است.

© M.Khorasani Consulting