6) تشکیل گروه: همانطور که در قسمت انگیزه نشان دادیم مدیران می توانند با تشکیل گروه هایی که در آن کارمندانشان با هم برای رسیدن به هدفی معین به هم کمک می کنند انگیزه شان را بالا ببرند.بنا به نظر تاکمن و جنسون همه گروه ها یک فرایند پنج مرحله ای را تجربه می کنند و مدیران باید ترتیبی دهند که مطمئن شوند در این فرایند همواره برای پشتیبانی از کار گروهیشان حاظر هستند.این پنج مرحله بدین شرحند:

 

الف) تشکیل: در اولین مرحله کارگروهی، گروه تشکیل می شود.در این گام همه اعضای گروه عقاید خود را ابراز می کنند تا معلوم شود که ظرفیت و تفاهم لازم برای تشکیل گروه را دارند یا خیر. اگراهداف و وظایف به روشنی تنظیم نشده باشند احساس تشویش و سردرگرمی در میان گروه بالا می گیرد.در چنین شرایطی کار پیشرفت کمی می کند و جر و بحث هایی بین اعضا در مورد امکان پذیر بودن وظایف شخصی شان در می گیرد و کم کم از خود می پرسند اصلا چرا باید در آن گروه کار کنند.در این
مرحله رهبران باید اطمینان حاصل کنند که همه با اشتیاق در کارگروهی اشتراک دارند و نظرات همگی از سوی دیگر اعضا محترم شمرده می شود.ب) توفان: مرحله بعد در کار گروهی، توفان است. این اصطلاح نقطه ای را توصیف می کند که کشمکش ها در ضمن فرایند مذاکره برای تحویل وظایف بالا می گیرد.در این مرحله نوعی بازی قدرت در می گیرد تا مشخص شود چه کسی مسئول انجام چه وظایفی خواهد بود. رهبران باید این کشمکش ها را به یک مکالمه شفاف و باز هدایت کنند و یادآور شوند عدم تفاهم فرایندی سازنده است که میتواند با گفت و گو با موفقیت حل شود. به علاوه، مدیران باید در صورت لزوم وظایف را از نو تعریف کنند و از همیاری کارمندان حمایت کنند.

 

ج) جا افتادن: سومین مرحله از فرایند تشکیل تیم جا افتادن است.این وقتی است که همه اعضا به یک هنجار رفتاری در گروه رسیده اند و یاد گرفته اند چگونه باهم همکاری کنند،مثلا ملاقات ها چگونه صورت پذیرد و وظایف به چه نحوی به انجام رسند.در این مرحله مدیران باید مطمئن شوند یک جریان باز تبادل نظر میان کارمندان برقرار است و یک جو انتقادی و ارزیابی سازنده وجود دارد.

 

د)انجام دادن: در این مرحله گروه قادر است وظایف محوله را انجام داده، مشکلات را حل کنند و تصمیمات لازم را در حین کار بگیرد. گروه های موفق قادرند وظایف جدید را حل کنند، با هم دیگر به خوبی همکاری کنند و وظایف را بین هم تقسیم کنند. در این مرحله رهبران باید به مسائل گروه ها پرداخته، مهارت ها و آگاهی های لازم را کسب کرده و زمان را به خوبی مدیریت کننده) ماتم گرفتن/ از نو تشکیل شدن: در این مرحله اعضای گروه یا دست آورد های خود را جشن می گیرند یا گروه از هم پاشیده و بر شکست خود ماتم می گیرند.با این حال بیشتر گروه ها پس از دست یابی به هدف از نو تشکیل می شوند تا به وظایف جدید بپردازند.مدیران باید اطمینان یابند که گروه های موفق از نو تشکیل شوند تا به اهداف نو برسند.