4) مطالعه موردی: در سمینارهای ما موضوعات مختلفی در زمینه مدیریت بین فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. تخصص ما در زمینه کشورهای زیر است: فرانسه، آلمان، ایران، اسپانیا، انگلستان و امریکا. هرچند که حتما می توانیم مدل آموزشی و پژوهشی خود را به هر کشور دیگری نیز بنا به خواست مشتریانمان توسعه دهیم.الف) نقشه کشور،

ب) آب و هوا،

ج) دسته بندی زبان،

د) تاریخ،

ه) مذاهب،

و) وقایع مهم تاریخی کشور و هویت ملی،

ز) سامانه سیاسی،

ح) اقلیت های نژادی،

ت) عضویت در سازمان های بین المللی،

ی) متغیرها و ابعاد فرهنگی کشور مورد مطالعه،

ک) نکات و الگوهای رفتاری،

ل) لباس های رسمی کار،

م) موضوعات مکالمه،

ن) خطاب قرار دادن،

س) مذاکره کردن،

ع) تفریحات و غذا،

ف) ملاقات افراد،

ص) مراجع.

© M.Khorasani Consulting