2) رویکردهای مختلف در کلاس های آموزشی بین فرهنگی: از شیوه های مختلفی می توان بهره گرفت تا آگاهی های بین فرهنگی را ارتقا داد.بر اساس پژوهش لیترل و دیگرام می توان بین این شیوه ها تمایز قائل شد:

الف) تمرین انتساب: در این شیوه تمرین، کارمندان در محیط بین المللی سعی می کنند رفتارها را بر اساس فرهنگ ملی میزبان تفسیر کنند.

 ب) تمرین آگاهی فرهنگی: این شیوه آموزشی از گروه های تمرینی حساسیت فرهنگی استفاده می کند تا فرهنگ اصلی مهاجران را بررسی کند. در این کلاس ها فرض اساسی این است که با شناخت فرهنگ اصلی مهاجران می توان به ارزش ها و پیش داوری های آن ها پی برد و از این طریق به او کمک کرد تا پویایی ارتباطات بین فرهنگی را بهتر درک کند.

و) تمرین تعامل: این قبیل شیوه ها شامل تمرینات عملیست که در آن کارمندان مهاجر، مبانی را از مهاجران کارآزموده و جاافتاده می آموزند.  

ز) تعلیم دهی: این شیوه تمرین اکسپاتریوت ها را با اطلاعات عملی و حقایقی راجع به شرایط زندگی، تفاوت های فرهنگی، جزئیات شغلی و غیره آشنا می سازد.

ح) تمرینات آزمایشی: این نوع تمرینات آموزشی بین فرهنگی از شبیه سازی، بازی در نقش و بازدید از کشور میزبان بهره می جوید.

و) تمرینات زبانی: یادگیری زبان نقش مهمی در درک یک فرهنگ جدید و هماهنگی با آن ایفا می کند.با این وجود بین مهارت های زبانی و مهارت های فرهنگی تفاوت است.

 

ما برای مشتریانمان تمرینات عملی و اطلاعات آموزشی در رابطه با این کشورها مهیا می کنیم:فرانسه، آلمان، ایران، اسپانیا، انگلیس و امریکا.ما همچنین به مشتریان خود کمک می کنیم اطلاعات مفیدی در رابطه با کشورهای امریکای جنوبی و لاتین بیابند. ما همواره در حال پژوهش بر یک سری کشورها هستیم. ما همچنین با بهره گیری از شبیه سازی و بازی در نقش، تمرینات عملی راه گشا برای مشتریان خود فراهم می آوریم. کلاس های آموزش زبان ما شامل انگلیسی تجارتی، انگلیسی حقوقی و اسپانیایی تجارتی است© M.Khorasani Consulting